Close

Regulamin SWED BUS

Zakup biletu przewoźnika jest równoznaczny z  zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu firmy SWED BUS.

Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę.


Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:


  • nie przestrzega postanowień Regulaminu firmy SWED BUS,

  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

  • znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób,  negatywnie wpływający na bezpieczeństwo czy też komfort podróży  współpasażerów.

Pasażer zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą (posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). 


Odpowiedzialność za brak w/w dokumentów leży po stronie pasażera. 


Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej.


Pasażerowi  nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.


Pasażera obowiązują przepisy porządkowe obowiązujące w transporcie oraz zalecenia obsługi busa.


Pasażer ponosi koszty ewentualnych wyrządzonych szkód Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami  Kodeksu Cywilnego.


Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.


Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. 

Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem NNW Przewoźnika.


Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu 
w trakcie podróży. 

W przypadku agresji lub bycia pod wpływem alkoholu któregoś z pasażerów, przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji jego przejazdu. 


Przewoźnik zastrzega sobie prawo do otworzenia przesyłki w celu weryfikacji zawartości.


Firma SWED BUS nie odpowiada za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole celne, kontrole ITD) bądź inne czynniki niezależne od Przewoźnika.


Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu z przyczyn logistycznych czy też  bezpieczeństwa  podróżnych.


W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Podróżujący zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny biletu niezależnie od momentu rezygnacji z podróży.


Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu( 2 torby podróżne w cenie biletu)


Za wszelkie straty bądź uszkodzenia wynikające z postępowania pasażera odpowiada on sam.